Názov projektu:                                 Prevencia a eliminácia diskriminácie v regiónoch

Názov operačného programu:      Ľudské zdroje

Kód výzvy:                                            OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

ITMS kód projektu:                           312041Q036

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:

Prioritná os:  4 Sociálne začlenenie,  Opatrenie: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie, Oblasť intervencie: 109 – Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj):

Banská Bystrica/ Banská Bystrica/Banskobystrický samosprávny kraj, Rimavská Sobota/Rimavská Sobota/ Banskobystrický samosprávny kraj, Košice – mestská časť Staré Mesto/Košice/Košický samosprávny kraj, Košice – mestská časť Luník IX/Košice/Košický samosprávny kraj, Nižný Žipov/Trebišov/ Košický samosprávny kraj, Novosad//Trebišov/ Košický samosprávny kraj, Nitra/Nitra/Nitriansky samosprávny kraj,  Poprad/Poprad/Prešovský samosprávny kraj, Prešov/Prešov/Prešovský samosprávny kraj, Trenčín/Trenčín/Trenčiansky samosprávny kraj, Trnava/Tranava/Trnavský samosprávny kraj, Čadca/Čadca/Žilinský samosprávny kraj, Námestovo/Námestovo/Žilinský samosprávny kraj, Zubrohlava/Námestovo/Žilinský samosprávny kraj, Žilina/Žilina/Žilinský samosprávny kraj.

Časový rámec realizácie projektu:

Dátum začatia projektu: 02.11.2018

Dátum ukončenia projektu (plánovaný): 31.08.2021

Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt: 195 754,03 €

Výška NFP: 195 754,03 €

Ciele projektu: eliminácia a prevencia diskriminácie, podpora pre marginalizované komunity, integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva, podpora a sociálny rozvoj, vzdelávanie.

Cieľové skupiny: • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb • výskumné a vzdelávacie inštitúcie • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Stručný opis projektu – Ciele a plánované výstupy:

Zámerom projektu je cielene napomôcť aktívnemu začleneniu vylúčených a marginalizovaných skupín  obyvateľstva do spoločnosti, a to aj s cieľom podporovaťrovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti pre osoby vystavené diskriminácii a znevýhodneniu. Cieľom projektu je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie, predovšetkým u marginalizovaných skupín obyvateľstva (Rómovia, sociálne slabía vylúčený, abstinujúci závislí, diskriminovaní na základe rasy, pôvodu, sexuálnej orientácie a pod.). Vytypované sú regióny/mestá v každom samosprávnom kraji Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Zameriame sa najmä na regióny, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti najmä v skupine marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Plánované výstupy: minimálne 20 zrealizovaných osvetových aktivít, 20 metodicko-vzdelávacích materiálov (v rozsahu min. 5 strán/jeden) pre odbornú a laickú verejnosť, 20 vzdelávacích aktivít

Spolupráca:

v prípade záujmu o spoluprácu a participáciu na projekte, nás prosím kontaktujte na:

Názov organizácie: Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút

Sídlo organizácie: Ulica Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Roman Tomica, Mgr. Rudolf Tomica

Kontakt: semerit.sk@gmail.com, 0908 999 089, www.semerit.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk

loga-projektu-esf