Občianske združenie

Sme tím nadšených odborníkov, ktorí majú potrebné vzdelanie a praktické skúsenosti v oblasti pomoci znevýhodneným, vylúčeným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva.  Máme niekoľkoročné skúsenosti s prácou s cieľovými skupinami ako sú žiaci, učitelia, abstinujúci závislí, znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva ale tiež rôzne iné odborné a laické skupiny.

Máme za sebou niekoľko lokálnych aj celoslovenských projektov, ktoré sme realizovali v spolupráci so základnými a strednými školami, resocializačnými zariadeniami a inými odbornými inštitúciami. Máme vybudovanú stabilnú sieť spolupracovníkov.

O nás

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút vznikol zápisom do registra občianskych združení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 21.12.2012 pod registračným číslom: VVS/1-900/90-40812.

Poslanie, ciele a činnosť

1. Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút je organizácia, ktorá má bohaté skúsenosti s projektovým a finančným riadením v rámci celého projektového cyklu, podporu rozvoja vzdelávania, vzdelanosti a poznania, posilnenie regionálneho rozvoja Slovenska a spoluprácu v rámci Európskej únie.

2. Poslaním združenia je napomáhať rozvoju ľudských zdrojov v regiónoch, štátnej a verejnej správe, neziskovom a ziskovom sektore, prinášať a realizovať inovatívne projekty pre rozvoj organizácii a ľudských zdrojov, municipalít a regiónov v najširšom slova zmysle.

3. Cieľom združenia je prispievať k napĺňaniu poslania združenia v oblasti rozvoja ľudského kapitálu a regionálneho rozvoja v nasledujúcich tematických oblastiach:

  1. a. rozvoj školského, ďalšieho, celoživotného a dištančného vzdelávania, rozvoj relevantného obsahu e-learningu, rozvoj aktivít, hodnotenia a kvality formálneho a neformálneho vzdelávania, tvorba inovatívnych a interaktívnych vzdelávacích programov všeobecného , odborného a špecifického zamerania, rozvoj kľúčových zručností, osobného vedenie a rozvoj, koučing a pod.,
  1. b. zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch a aktívne opatrenia v predchádzaní nezamestnanosti, vzdelávanie osôb s nízkou kvalifikáciou, vzdelávanie osôb s nedostatkom príležitostí a vzdelávanie iných znevýhodnených skupín,
  1. c. projekty zamerané na menšiny znevýhodnených občanov a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva,
  1. d. aktivity zamerané na mladých ľudí a aktivity organizované mladými ľuďmi, projekty zamerané na mládež s nedostatkom príležitostí a na talentovanú mládež,
  1. e. projekty štátneho, verejného, neziskového a ziskového sektora,
  1. f. regionálny rozvoj, strategické, analytické, plánovacie a realizačné činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, tvorba rozvojových partnerstiev, tvorba partnerstiev verejného a súkromného sektora,
  1. g. environmentálne projekty, vzdelávacie aktivity environmentálneho charakteru, environmentálna osveta a kampane, tvorba stratégií, koncepcií, analýz a realizácia projektov v oblasti životného prostredia,
  1. h. analytická činnosť (tvorba analýz, prieskumov, koncepcií a štúdií a návrh realizácie stratégií a aktivít vyplývajúcich z týchto činností), vydavateľské a publikačné aktivity,
  1. i. aktivity think-tanku, klubové aktivity, stretnutia, diskusie a iné podujatia,
  1. j. projekty zamerané na inováciu, rozvoj vedomostnej spoločnosti, vedy, výskumu a aktivity zamerané na rozvoj podnikania,
  1. k. informačné, osvetové, propagačné a marketingové projekty, rozvoj a využívanie moderných info-komunikačných technológií,
  1. l. projekty zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, informovanosti občanov, šírenie demokratických, občianskych a etických hodnôt a princípov.
  1. m. projekty zamerané na seniorov a ich aktívne zapájanie do života spoločnosti.