Organizačná štruktúra

1. ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU ZDRUŽENIA TVORÍ:

Občianske združenie funguje na základe schválených stanov občianskeho združenia, ktoré definujú nasledovné správne a výkonné orgány združenia:

   A. Členská schôdza

 

   B. Správna rada
   C. Štatutárny orgán
   D. Sekretariát, pobočky a projektové tímy
   E. Revízna komisia

A. Členská schôdza

   1. 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Zúčastňujú sa na nej všetci členovia občianskeho združenia a prizvaní hostia.
   2. Členská schôdza:
   a) Schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy občianskeho združenia,
   b) Volí a odvoláva členov správnej rady,
   c) Volí a odvoláva členov revíznej komisie,
   d) Prerokúva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení občianskeho združenia,
   e) Rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
   f) Rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa činnosti a smerovania združenia.
   3. Členskú schôdzu zvoláva správna rada minimálne jeden krát ročne alebo mimoriadne v prípade, ak o to požiada aspoň tretina členov združenia. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak nie je v týchto stanových alebo vnútorných predpisoch uvedené inak. Na členskej schôdzi má každý člen jedno hlasovacie právo.

B. Správna rada

   1. Správna rada je rozhodovacím a exekutívnym orgánom združenia. Pozostáva z minimálne troch členov volených na dva roky členskou schôdzou.
   2. Správna rada sa schádza najmenej štyri krát ročne. Je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Rozhodnutie je právoplatné, ak za hlasuje nadpolovičná väčšina zúčastnených členov správnej rady.

 

   3. Po uplynutí funkčného obdobia vykonáva správna rada svoju funkciu až do zvolenia novej správnej rady.
   4. Úlohy a právomoci správnej rady sú:
   a) Voľba a odvolanie predsedu správnej rady a výkonného riaditeľa,
   b) Rozhodovanie o prijatí za člena a rozhodovanie o zrušení (odobratí) členstva,
   c) Vypracovanie a schvaľovanie plánov činností, správy o činnosti, návrhu rozpočtu a správy o hospodárení združenia (rozpočet a správa o činnosti a hospodárení podlieha definitívnemu schváleniu členskej schôdze),
   d) Kontrola plnenia stanovených cieľov a aktivít realizovaných členmi, projektovými manažérmi (projektovými tímami), predsedom správnej rady, výkonným riaditeľom, sekretariátom, pobočkami a pod.,
   e) Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze,
   f) Rozhoduje o zrušení združenia, ak sa členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia,
   5. Správna rada volí spomedzi seba predsedu správnej rady (pre túto funkciu možno používať ako ekvivalentný názov „predseda združenia“).
   6. Správna rada si pre potreby zabezpečenia činností združenia môže zriadiť sekretariát a pobočky. Za ich fungovanie je zodpovedný predseda správnej rady, výkonný riaditeľ alebo ustanovený zástupca.

C. Štatutárny orgán

   1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady a výkonný riaditeľ.
   2. Obaja sú oprávnení jednať v mene združenia a vykonávať aktivity v rámci im delegovaných úloh. Úlohy a kompetencie sa delegujú na predsedu správnej rady.
   3. Vo všeobecnosti platí, že združenie musí mať zvoleného aspoň jedného štatutárneho zástupcu, ktorým je predseda správnej rady. V prípade, že nie je zvolený výkonný riaditeľ, jedná v mene združenia iba predseda správnej rady (predseda združenia) a preberá na seba kompetencie, ktoré by vykonával výkonný riaditeľ.
   4. Predseda správnej rady (predseda združenia) vykonáva činnosti jemu zverené až do voľby nového predsedu správnej rady.
   5. Výkonný riaditeľ nemusí byt‘ členom združenia ani správnej rady. V takomto prípade sa medzi združením zastúpeným správnou radou a výkonným riaditeľom písomne uzatvára zmluva ustanovujúca práva a povinnosti vyplývajúce z titulu jeho funkcie.
   6. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje rokovania správnej rady. Ak nie je jej členom má poradný hlas.

D. Sekretariát, pobočky a projektové tímy

   1. Za účelom realizácie jednotlivých aktivít a chodu združenia, sa môže správna rada rozhodnút‘ zriadit‘ sekretariát, pobočky a projektové tímy.
   2. Činnost‘ a fungovanie sekretariátu sa riadi štatútom a vnútorným organizačným poriadkom sekretariátu. Štatút a vnútorný organizačný poriadok sekretariátu musí byt‘ v súlade so stanovami združenia a vnútorným organizačným poriadkom združenia.
   3. Činnost‘ a fungovanie pobočiek sa riadi štatútom a vnútorným organizačným poriadkom danej pobočky. Štatút a vnútorný organizačný poriadok pobočky musí byt‘ v súlade so stanovami združenia a vnútorným organizačným poriadkom združenia.

 

   4. Projektové tímy zriad’uje a ukončuje ich činnosť správna rada. Na čele projektového tímu je projektový manažér, s ktorým má združenie písomne uzatvorenú zmluvu o realizácií projektu, obdobný zmluvný vzt’ah alebo zamestnanecký pomer.

 

   5. Sekretariát, pobočky a projektové tímy sa riadia usmerneniami správnej rady a sú voči nej zodpovedné.

E. Revízna komisia

   1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Je zložená z troch nezávislých členov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

 

   2. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

 

  3. Revízna komisia sa schádza najmenej jeden krát ročne, volí spomedzi svojich členov predsedu, predkladá písomnú správu členskej schôdzi o činnosti a hospodárení občianskeho združenia.