urad-vlady

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, o.z. realizuje projekt pod názvom „Spoznajme financie cez farbičky“. Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka daru z Fondu Citibank Europe plc. založeného v Komunitnej nadácii Bratislava.

Cieľom projektu je podpora rozvoja výtvarnej kreativity a finančnej gramotnosti u rómskych detí v rámci vytypovaných školských komunít cez aktívne zapojenie detí do interaktívno-edukačného programu zameraného na posilňovanie povedomia o financiách, hodnotách občianskej spoločnosti a etických normách týkajúcich sa financií ako aj výchova a vzdelávanie v tejto oblasti. Projekt zároveň slúži ako prevencia socio-patologickým javom, ako je finančná kriminalita, gamblerstvo, nekalé peniaze a pod.

Výstupom projektu sú vzdelávacie materiály pre prácu so žiakmi základných škôl, výtvarne práce detí a nové znalosti participujúcich na projekte.

V prípade, že máte o výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@semerit.sk

Link na webstranku donora: www.knb.sk

Link na webstranku donora: www.citibank.com