Projekt: Mentorská a tútorska podpora pre žiakov z MRK vo vytypovaných lokalitách

 

Projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu, OP Ľudské zdroje sa implementuje od februára 2020.

Všetky dôležité verejné informácie o projekte získate jednoduchým kliknutím na link: verejné projektové údaje

Zámerom projektu je poskytnúť účinnú podporu vo vzdelávaní žiakom z MRK vo vytypovaných lokalitách prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na základnej škole (s cieľom vytvoriť predpoklady na ukončenie stredoškolského vzdelávania), a tým pomôcť k zlepšeniu ich školských výsledkov, eliminácii predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky (opakovanie ročníkov) a preraďovaniu do špeciálnej základnej školy, úspešnému prijatiu na strednú školu a ukončeniu strednej školy (ideálne s maturitou).

Cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie so zameraním na vytypované lokality. Vytypované regióny sa vyznačujú vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti najmä v skupine marginalizovaných rómskych komunít. Ide teda o doplnenie a podporu formálneho vzdelávania na základom stupni o služby mentoringu a tútoringu pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva – detí z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných škôl pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom je poskytnúť komplexnú podporu formou mentoringu a tútoringu minimálne 55 žiakom základnej školy v dĺžke minimálne pol roka (6 kalendárnych mesiacov) na žiaka.

Internátne školy pre rómske deti nie sú riešením, tvrdí Peter Pollák

 

Obsahom projektu je výber kvalitných tútorov a mentorov znalých problematiku marginalizovaných rómských komunít a vzdelávania, prioritne z daného regiónu. Vybraní tútori a mentori prejdú prípravou vo forme odborného školenia pod vedením kvalifikovaného lektora a skúseného supervízora pre prácu s príslušníkmi marginalizovaných rómských komunít. Žiaci budú mať prideleného svojho tútora alebo mentora alebo aj tútora aj mentora, ktorý s nimi počas vopred dohodnutého obdobie bude realizovať neformálne vzdelávania, rozvojové aktivity a bude sa snažiť pracovať aj s ich rodinou, prípadne komunikovať so školou, tak aby boli naplnené ciele projektu. Mentoringom rozumieme proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovania ľudského a sociálneho kapitálu, pričom tento proces slúži tiež ako psychosociálna podpora chránenca v oblasti vzdelávania, práce, kariéry a profesionálneho rastu. Zahŕňa neformálnu komunikáciu spravidla tvárou v tvár počas stanoveného obdobia medzi osobou, ktorá má väčšie poznanie, múdrosť, skúsenosti a zručnosti (mentor) a druhou osobou (chránenec). Tútoring je proces individuálneho sprevádzania. V prípade tohto projektu môže mať praktickú podobu aj vo forme doučovania žiaka, prípadne iných individualizovaných rozvojových aktivít. Cieľom mentoringu a tútoringu v tomto prípade je, aby žiaci základných škôl z vytypovaných lokalít Košického samosprávneho kraja a iných lokalít (všade tam kde je to potrebné), ktorí boli zapojení do projektu úspešné ukončili úplne základne vzdelanie a prihlásili sa na strednú školu a pokračovali tak vo vytváraní lepšej východiskovej pozície pre svoje uplatnenie na trhu práce v budúcnosti, prípadne rozbeh vlastného podnikania. Vychádza sa z predpokladu, že iba dostatočne vzdelaní a motivovaní mladí ľudia majú šancu na úspech v budúcnosti. Výsledkom realizácie projektu budú motivovaní, odborné a komunikačne zdatní jedinci (žiaci základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít) schopní úspešne ukončiť základnú školu, prípadne so zlepšenými študijnými výsledkami. Konkrétne ciele projektu naplnené realizáciou tohto projektu:

  • Min. 55 žiakov z MRK, ktorí využili podporné služby (mentoring alebo tútoring)
  • Min. 10 vyškolených odborníkov na prácu so žiakmi z MRK

Všetky definované konkrétne ciele prispievajú k naplneniu zámeru, ktorým je odstránenie základných bariér na prístupe k vzdelávaniu – bariér na strane dieťaťa a rodiny a bariér na strane vzdelávacieho systému. Malá podnetnosť sociálneho prostredia v ktorom často deti z MRK vyrastajú, nevyhovujúce zázemie k domácej príprave na vyučovanie, nízka vzdelanosť rodičov, často aj ich nedostatočná schopnosť pomôcť vlastným deťom s prípravou do školy často vedú k tomu, že deti nevedia „držať krok“ so svojimi spolužiakmi.

V prípade ak by ste mali o projekte záujem získať viac informácii, neváhajte nás kontaktovať.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk      www.minv.sk