Projekt:  Podnikateľská akadémia

Cieľom projektu je podpora a rozvoj kreatívnej tvorivosti a podnikavosti u žiakov škôl prostredníctvom realizácie cieleného formálneho a neformálneho vzdelávania – tzv. Podnikateľskej akadémie pre školy. Aktivity sa realizujú vo forme cielených online, dištančných a prezenčných aktivít, prípadne v hybridnej forme. Aktivity sú zamerané na rozvoj kreativity, podporu tvorivosti, podnikavosť, ekonomickú a finančnú gramotnosť spojenú so zvyšovaním povedomia o zodpovednosti za životné prostredie. Zámerom projektu je zvýšenie úrovne vedomostí a praktických zručností žiakov  a povedomia o podnikateľskom prostredí  a zároveň podpora podnikateľských aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, ktoré smerujú k dlhodobému zlepšeniu a skvalitneniu každodenného života.

Projekt zlepšuje motiváciu a/alebo pripravenosť mladých ľudí na ich prvé podnikanie. Pedagógom škôl pomáha praktickým spôsobom realizovať aktivity na zvýšenie tohto povedomia a praktických zručností s tým súvisiacich v školskom prostredí. Projekt tiež zo strednodobého a dlhodobého hľadiska prispieva k podpore rastu, rozvoju a expanzie slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky.

Súčasťou projektu je aj prepojenie škôl s podnikateľmi a podnikateľskými príbehmi z praxe a to prostredníctvom diskusii žiakov s úspešnými podnikateľmi.

Žiaci a pedagógovia škôl hodnotia podnikateľské nápady a príbehy z praxe a tiež prezentujú svoje vlastné predstavy a námety na podnikanie. Cieľom je, aby cieľová skupina projektu nielen pasívne prijímala informácie a podnety ale tiež aktívne prispievala, hodnotila a generovala nové (podnikateľské) nápady.

Business education is good business | Blog | Business School | The  University of Aberdeen

Projekt podporuje rast, rozvoj a expanziu slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky či už v súčasnosti alebo vytvára predpoklady na budúci progres v tejto oblasti.

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023

——————————————————————————————————————–

Projekt: Mentorská a tútorska podpora pre žiakov z MRK vo vytypovaných lokalitách

Projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu, OP Ľudské zdroje sa implementoval v rokoch 2020 až 2022.

Všetky dôležité verejné informácie o projekte získate jednoduchým kliknutím na link: verejné projektové údaje

Zámerom projektu bolo poskytnúť účinnú podporu vo vzdelávaní žiakom z MRK vo vytypovaných lokalitách prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na základnej škole (s cieľom vytvoriť predpoklady na ukončenie stredoškolského vzdelávania), a tým pomôcť k zlepšeniu ich školských výsledkov, eliminácii predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky (opakovanie ročníkov) a preraďovaniu do špeciálnej základnej školy, úspešnému prijatiu na strednú školu a ukončeniu strednej školy (ideálne s maturitou).

Cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie so zameraním na vytypované lokality. Vytypované regióny sa vyznačujú vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti najmä v skupine marginalizovaných rómskych komunít. Ide teda o doplnenie a podporu formálneho vzdelávania na základom stupni o služby mentoringu a tútoringu pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva – detí z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných škôl pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom je poskytnúť komplexnú podporu formou mentoringu a tútoringu minimálne 55 žiakom základnej školy v dĺžke minimálne pol roka (6 kalendárnych mesiacov) na žiaka.

Internátne školy pre rómske deti nie sú riešením, tvrdí Peter Pollák

 

Obsahom projektu je výber kvalitných tútorov a mentorov znalých problematiku marginalizovaných rómských komunít a vzdelávania, prioritne z daného regiónu. Vybraní tútori a mentori prejdú prípravou vo forme odborného školenia pod vedením kvalifikovaného lektora a skúseného supervízora pre prácu s príslušníkmi marginalizovaných rómských komunít. Žiaci budú mať prideleného svojho tútora alebo mentora alebo aj tútora aj mentora, ktorý s nimi počas vopred dohodnutého obdobie bude realizovať neformálne vzdelávania, rozvojové aktivity a bude sa snažiť pracovať aj s ich rodinou, prípadne komunikovať so školou, tak aby boli naplnené ciele projektu. Mentoringom rozumieme proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovania ľudského a sociálneho kapitálu, pričom tento proces slúži tiež ako psychosociálna podpora chránenca v oblasti vzdelávania, práce, kariéry a profesionálneho rastu. Zahŕňa neformálnu komunikáciu spravidla tvárou v tvár počas stanoveného obdobia medzi osobou, ktorá má väčšie poznanie, múdrosť, skúsenosti a zručnosti (mentor) a druhou osobou (chránenec). Tútoring je proces individuálneho sprevádzania. V prípade tohto projektu môže mať praktickú podobu aj vo forme doučovania žiaka, prípadne iných individualizovaných rozvojových aktivít. Cieľom mentoringu a tútoringu v tomto prípade je, aby žiaci základných škôl z vytypovaných lokalít Košického samosprávneho kraja a iných lokalít (všade tam kde je to potrebné), ktorí boli zapojení do projektu úspešné ukončili úplne základne vzdelanie a prihlásili sa na strednú školu a pokračovali tak vo vytváraní lepšej východiskovej pozície pre svoje uplatnenie na trhu práce v budúcnosti, prípadne rozbeh vlastného podnikania. Vychádza sa z predpokladu, že iba dostatočne vzdelaní a motivovaní mladí ľudia majú šancu na úspech v budúcnosti. Výsledkom realizácie projektu budú motivovaní, odborné a komunikačne zdatní jedinci (žiaci základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít) schopní úspešne ukončiť základnú školu, prípadne so zlepšenými študijnými výsledkami. Konkrétne ciele projektu naplnené realizáciou tohto projektu:

  • Min. 55 žiakov z MRK, ktorí využili podporné služby (mentoring alebo tútoring)
  • Min. 10 vyškolených odborníkov na prácu so žiakmi z MRK

Všetky definované konkrétne ciele prispievajú k naplneniu zámeru, ktorým je odstránenie základných bariér na prístupe k vzdelávaniu – bariér na strane dieťaťa a rodiny a bariér na strane vzdelávacieho systému. Malá podnetnosť sociálneho prostredia v ktorom často deti z MRK vyrastajú, nevyhovujúce zázemie k domácej príprave na vyučovanie, nízka vzdelanosť rodičov, často aj ich nedostatočná schopnosť pomôcť vlastným deťom s prípravou do školy často vedú k tomu, že deti nevedia „držať krok“ so svojimi spolužiakmi.

V prípade ak by ste mali o projekte záujem získať viac informácii, neváhajte nás kontaktovať.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk      www.minv.sk