Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút začína implementovať projekt Prevencia a eliminácia diskriminácie v regiónoch podporený z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Kód výzvy: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II –  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01).

Stručný popis projektu

Zámerom projektu je cielene napomôcť aktívnemu začleneniu vylúčených a marginalizovaných skupín obyvateľstva do spoločnosti, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti pre osoby vystavené diskriminácii a znevýhodneniu.

Cieľom projektu je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie, predovšetkým u marginalizovaných skupín obyvateľstva (Rómovia, sociálne slabí a vylúčený, abstinujúci závislí, diskriminovaní na základe rasy, pôvodu, sexuálnej orientácie a pod.).

Vytypované sú regióny/mestá v každom samosprávnom kraji Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Zameriame sa najmä na regióny, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti najmä v skupine marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Viac o projekte na www.semerit.sk/esf-projekt

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk

loga-projektu-esf