Projekt: Prevencia a eliminácia diskriminácie v regiónoch

Projekt Prevencia a eliminácia diskriminácie v regiónoch podporený z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Kód výzvy: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II –  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01). Implementácia projektu prebiehala v rokoch 2019 až 2020.

Všetky dôležité verejné informácie o projekte získate jednoduchým kliknutím na link: verejné projektové údaje

Stručný popis projektu

Zámerom projektu bolo cielene napomôcť aktívnemu začleneniu vylúčených a marginalizovaných skupín obyvateľstva do spoločnosti, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti pre osoby vystavené diskriminácii a znevýhodneniu.

Cieľom projektu bola prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie, predovšetkým u marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk

loga-projektu-esf

—————————————————————————-

Projekt:  Sto rokov modernej štátnosti – workshopy na školách

Projekt nadväzoval na veľmi úspešný projekt „Workshopy  o  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike  pre  stredoškolských pedagógov“ (MVZP/2017/2), ktorý sa realizoval v roku 2017 ako pilotný projekt s celoslovenským dosahom. V roku 2018 sme sa zamerali na témy výročia slovenskej štátnosti vzhľadom na sté výročie vzniku Československa. Cieľom  aktivít  bol  prenos  skúseností, znalostí  a vedomostí z oblasti zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky  na  stredoškolských  pedagógov  so zámerom sekundárneho transferu smerom k stredoškolskej mládeži. Tento cieľ sa podarilo úspešné naplniť v spolupráci so zapojenými strednými školami. Odborní pracovníci našej organizácie v rámci prípravnej fáze pripravili odborné materiály (prezentácie, odborné listy, metodické materiály a pod.). Všetky materiály prešli interným recenzným konaním. Následne boli pre pedagógov pripravené a zrealizované odborné prednášky, workshopy a diskusné aktivity. Všetky zapojené školy obdržali certifikát o tom, že boli úspešné zapojené do projektu aj s uvedením názvu a informácie o donorovi (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR).

Za účelom čo najväčšieho pozitívneho dopadu projektu sme v prípade záujmu zapájali aj samotných študentov – a to formou prednášok, workshopov a tiež súťaže o najlepšiu esej/tvorivú prácu na tému „Význam štátnosti pre moderné Slovensko“. Toto všetko sa realizovalo s aktívnou súčinnosťou do projektu zapojených pedagógov. Potešilo nás, že viacero stredných škôl prejavilo záujem o aktívnu účasť na tejto dobrovoľnej aktivite v rámci projektu. Najlepšie práce odborná komisia vyhodnotila za Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre.  Študenti s najlepšími prácami za každú školu dostali diplom a hodnotnú cenu (vstup do wellness, sadu písacích potrieb, tašku na doklady, cestovný batoh). O aktivitách projektu bol publikovaný aj článok v časopise Modranské zvesti.

Snímka obrazovky 2018-05-03 o 15.12.29

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky – program Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR so zameraním na strategickú komunikáciu MVZP-STRATCOM/2018

—————————————————————————-

Projekt:  Podnikanie bez bariér

Tento projekt reagoval na nízku mieru podnikavosti istých skupín obyvateľstva so špeciálnym fokusom na príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva (závislí, zdravotne postihnutí, osoby na rodičovskej dovolenke, seniori, mladí do 25 rokov, príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľstva a pod.).

Cieľom bolo pripraviť interaktívno-edukačný nástroj pre školské a voľnočasové vzdelávanie detí, mládeže a príslušníkov znevýhodnených skupín tak, aby mohli rozvíjať svoju podnikavosť a ekonomické znalosti. Tento cieľ bol naplnený v plnom rozsahu. Zároveň došlo k posilneniu motivačnej zložky v danej oblasti.

Projekt sa realizoval ako pilotný projekt so spolupracujúcimi organizáciami s početnou skupinou žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného prostredia. Lokalizovaný bol v rôznych krajoch Slovenska, tak aby bolo zastúpené západné, stredné a východné Slovensko. Organizácie boli vytypované na spoluprácu už v prípravnej fáze projektu, čiže spolupráca prebiehala plynule a bez problémov, aj vzhľadom na vysokú motiváciu vedenia organizácii na kvalitnej a včasnej implementácii projektu. Vedenie, odborní pracovníci a žiaci/klienti uvítali možnosť zapojiť sa do tohto zmysluplného projektu a získať nové poznatky. Uvítali tiež možnosť získať materiálne vybavenie pre realizáciu tvorivých dielni, zážitkového vzdelávania a voľnočasových aktivít.

„Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018“.

—————————————————————————-

Projekt:  Workshopy  o  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike  pre  stredoškolských pedagógov

Stredoeurópsky rozvojový a manažérsky inštitút implementoval úspešný projekt:  Workshopy  o  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike  pre  stredoškolských pedagógov podporený prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky.

Projekt sa realizoval ako pilotný projekt s celoslovenským dosahom. Cieľom  aktivít  bol  prenos  skúseností, znalostí  a vedomostí z oblasti zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky  na  stredoškolských  pedagógov  so zámerom sekundárneho transferu smerom k stredoškolskej mládeži. Tento cieľ sa podarilo úspešné naplniť v spolupráci so zapojenými strednými školami. Odborní pracovníci našej organizácie v rámci prípravnej fáze pripravili odborné materiály (prezentácie, odborné listy, metodické materiály a pod.). Všetky materiály prešli interným recenzným konaním. Následne boli pre pedagógov pripravené a zrealizované odborné prednášky, workshopy a diskusné aktivity. Všetky zapojené školy obdržali certifikát o tom, že boli úspešné zapojené do projektu aj s uvedením názvu a informácie o donorovi (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR). Pedagógovia školy dostali osvedčenie o absolvovaní vzdelávacích aktivít.

Za účelom čo najväčšieho pozitívneho dopadu projektu sme v prípade záujmu zapájali aj samotných študentov – a to formou prednášok, workshopov a tiež súťaže o najlepšiu esej/tvorivú prácu na tému „Význam modernej Európskej únie pre mladého človeka“. Toto všetko sa realizovalo s aktívnou súčinnosťou do projektu zapojených pedagógov. Potešilo nás, že viacero stredných škôl prejavilo záujem o aktívnu účasť na tejto dobrovoľnej aktivite v rámci projektu. Najlepšie práce odborná komisia vyhodnotila za Obchodnú akadémiu v Čadci.  Študenti s najlepšími prácami za každú školu dostali diplom a sladkú odmenu.

Organizácia aktivít prebiehala plynule a bez problémov, aj vzhľadom na vysokú motiváciu vedenia škôl na kvalitnej a včasnej implementácii projektu. Vedenie i samotní pedagógovia uvítali možnosť zapojiť sa do tohto zmysluplného projektu, získať nové poznatky a tiež know how ako s touto témou tvorivo pracovať so študentmi. Ocenili tiež možnosť získať materiálne vybavenie pre realizáciu tvorivých dielni a zážitkového vzdelávania.

Význam a  prínos projektu:

Projekt významnou mierou prispel k lepšiemu pochopeniu a osvete v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky pre bežných občanov. Nositeľmi osvety sú vyškolení stredoškolskí pedagógovia, ktorí to prostredníctvom svojej činnosti preniesli/budú prenášať na mladú generáciu. Dôraz bol kladený na rovnomerne rozložený celoslovenský dosah projektu, čo sa podarilo úspešné naplniť. V každom kraji bola vytypovaná pilotná škola. Vedenie škôl a pedagógovia zistili, že tejto témy sa nemusia obávať a vedia ju študentom sprostredkovať aj zážitkovou formou v rámci formálneho výchovno-vyučovacieho procesu i neformálnych voľnočasových aktivít. Odporúčame pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti.

Snímka obrazovky 2018-05-03 o 15.12.29

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky – program Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR MVZP/2017

 

—————————————————————————-

Projekty podporené Úradom vlády Slovenskej republiky:

Stredoeurópsky rozvojový a manažérsky inštitút od roku 2014 do roku 2017 úspešne implementoval niekoľko úspešných projektov podporených z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci Programu kultúry národnostných menšín.

Zoznam podporených a úspešne zrealizovaných projektov:

2014      Čítanka pre rómske deti – Naše práva

2015      Sú to aj naše (národnostné) práva

2015      Farbičkami k tolerancii

2015      Čitateľský a tvorivý krúžok pre rómske deti

2016      Sú to aj naše (národnostné) práva – III. ročník

2016      Čitateľský a tvorivý krúžok pre rómske deti

2017      Národnostné práva pre rómske deti v detských domovoch

Všetky realizované projekty boli zamerané na cieľovú skupinu žiakov a pedagógov základných škôl,  prevažne z rómskeho prostredia. Projekty sa implementovali interaktívnou formou prostredníctvom zážitkového vzdelávania, tvorivých dielni a primeraného rozvoja kognitívnych a osobnostných vlastnosti žiakov.

—————————————————————————-

Projekty podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – tzv. nórske fondy:

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inšitút implementoval v roku 2016 projekt „Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu“.

„Projekt Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu bol podporený sumou 9.000,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu je Posilnenie aktívneho občianstva“.

Poslaním tohto projektu bolo prispieť k rodovej rovnosti prostredníctvom zážitkového vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľom tohto projektu bola príprava a implementácia interaktívno-zážitkového vzdelávacieho programu pre pedagógov a žiakov základných škôl pripraveného a realizovaného v spolupráci s odborníkmi na tému rozvoja občianskej spoločnosti,  rodovej rovnosti, antidiskriminačných techník a podporu rovnosti príležitosti. Zámerom bolo vštepiť deťom také hodnoty, ktoré by mohli ihneď aplikovať vo svojom každodennom živote a šíriť bezprostredne ďalej vo svojej komunite. Predkladaný projekt obsahuje scitlivovacie aktivity posilňujúce deti a mladých ľudí vo vzdelávaní k ľudským právam a rodovej rovnosti, v prevencii pred zneužívaním, šikanou a rodovo podmieneným násilím ako aj aktivity zamerané na predchádzanie nenávistných verbálnych prejavov a trestných činov z nenávisti.

—————————————————————————-

Projekty podporené z vlastných zdrojov:

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút dlhodobo realizuje projektové aktivity v oblasti modernizácie vzdelávania, cestovania, spoznávania iných kultúr, gastronómie, rozvoja športu a telesnej kultúry. V týchto oblastiach investuje vlastné prostriedky na dosahovanie zmysluplných cieľov.