Projekty podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – tzv. nórske fondy:

Snímka obrazovky 2018-04-11 o 10.23.52

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inšitút implementoval v roku 2016 projekt „Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu“.

„Projekt Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu bol podporený sumou 9.000,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu je Posilnenie aktívneho občianstva“.

Poslaním tohto projektu bolo prispieť k rodovej rovnosti prostredníctvom zážitkového vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľom tohto projektu bola príprava a implementácia interaktívno-zážitkového vzdelávacieho programu pre pedagógov a žiakov základných škôl pripraveného a realizovaného v spolupráci s odborníkmi na tému rozvoja občianskej spoločnosti,  rodovej rovnosti, antidiskriminačných techník a podporu rovnosti príležitosti. Zámerom bolo vštepiť deťom také hodnoty, ktoré by mohli ihneď aplikovať vo svojom každodennom živote a šíriť bezprostredne ďalej vo svojej komunite. Predkladaný projekt obsahuje scitlivovacie aktivity posilňujúce deti a mladých ľudí vo vzdelávaní k ľudským právam a rodovej rovnosti, v prevencii pred zneužívaním, šikanou a rodovo podmieneným násilím ako aj aktivity zamerané na predchádzanie nenávistných verbálnych prejavov a trestných činov z nenávisti.

V prípade, že máte o aktivity a výstupy projektu záujem prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: office@semerit.sk

Link na webstranky donora: www.eeagrants.org a www.eeango.sk

Link na webstránku správcu: www.osf.sk