Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky – program Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR MVZP/2017

Stredoeurópsky rozvojový a manažérsky inštitút implementoval úspešný projekt: Workshopy  o  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politike  pre  stredoškolských pedagógov podporený prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky.

 

Projekt sa realizoval ako pilotný projekt s celoslovenským dosahom. Cieľom  aktivít  bol  prenos  skúseností, znalostí  a vedomostí z oblasti zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky  na  stredoškolských  pedagógov  so zámerom sekundárneho transferu smerom k stredoškolskej mládeži. Tento cieľ sa podarilo úspešné naplniť v spolupráci so zapojenými strednými školami. Odborní pracovníci našej organizácie v rámci prípravnej fáze pripravili odborné materiály (prezentácie, odborné listy, metodické materiály a pod.). Všetky materiály prešli interným recenzným konaním. Následne boli pre pedagógov pripravené a zrealizované odborné prednášky, workshopy a diskusné aktivity. Všetky zapojené školy obdržali certifikát o tom, že boli úspešné zapojené do projektu aj s uvedením názvu a informácie o donorovi (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR). Pedagógovia školy dostali osvedčenie o absolvovaní vzdelávacích aktivít.

 

Za účelom čo najväčšieho pozitívneho dopadu projektu sme v prípade záujmu zapájali aj samotných študentov – a to formou prednášok, workshopov a tiež súťaže o najlepšiu esej/tvorivú prácu na tému „Význam modernej Európskej únie pre mladého človeka“. Toto všetko sa realizovalo s aktívnou súčinnosťou do projektu zapojených pedagógov. Potešilo nás, že viacero stredných škôl prejavilo záujem o aktívnu účasť na tejto dobrovoľnej aktivite v rámci projektu. Najlepšie práce odborná komisia vyhodnotila za Obchodnú akadémiu v Čadci.  Študenti s najlepšími prácami za každú školu dostali diplom a sladkú odmenu.

 

Organizácia aktivít prebiehala plynule a bez problémov, aj vzhľadom na vysokú motiváciu vedenia škôl na kvalitnej a včasnej implementácii projektu. Vedenie i samotní pedagógovia uvítali možnosť zapojiť sa do tohto zmysluplného projektu, získať nové poznatky a tiež know how ako s touto témou tvorivo pracovať so študentmi. Ocenili tiež možnosť získať materiálne vybavenie pre realizáciu tvorivých dielni a zážitkového vzdelávania.

Aktivity projektu:

  1. stretnutie pracovnej skupiny
  2. predstavenie projektu na škole – vedeniu, pedagógom, žiakom
  3. metodické konzultácie metodika s pedagógmi (supervízormi študentov)
  4. príprava vzdelávacích a metodických dokumentov pre vzdelávanie a osvetu pedagógov
  5. vypracovanie metodického a časového plánu práce pre danú skupinu pedagógov
  6. tvorivá práca pedagógov pod vedením supervízorov
  7. scitlivovacie a osvetové aktivity pre verejnosť
  8. spracovanie skúsenosti tzv. najlepšej praxe
  9. distribúcia výstupov projektu na iné školy
  10. vyhodnotenie projektu

 

Význam a  prínos projektu:

Projekt významnou mierou prispel k lepšiemu pochopeniu a osvete v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky pre bežných občanov. Nositeľmi osvety sú vyškolení stredoškolskí pedagógovia, ktorí to prostredníctvom svojej činnosti preniesli/budú prenášať na mladú generáciu. Dôraz bol kladený na rovnomerne rozložený celoslovenský dosah projektu, čo sa podarilo úspešné naplniť. V každom kraji bola vytypovaná pilotná škola. Vedenie škôl a pedagógovia zistili, že tejto témy sa nemusia obávať a vedia ju študentom sprostredkovať aj zážitkovou formou v rámci formálneho výchovno-vyučovacieho procesu i neformálnych voľnočasových aktivít. Odporúčame pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti.

 

Ohlasy, skúsenosti:

Projekt bol komunikovaný odbornej a laickej verejnosti. Pričom sa využili osobné stretnutia, web stránka a iné komunikačné nástroje ako napr. tématické diskusné stretnutia. Boli pripravené a distribuované letáčiky o realizácii projektu. Informácia o donorovi a podpore bola zverejnená na každom oficiálnom dokumente a odbornom materiále.

 

Počas projektu prichádzali pozitívne ohlasy od vedenia škôl, pedagógov i študentov. Pedagógovia škôl aktivity uvítali a boli radi, že sa môžu zapojiť do niečoho zmysluplného čo obohatí ich každodennú „rutinu“ v škole. Vedenie škôl vyjadrilo záujem na pokračovaní projektu aj do budúcnosti, kde by radi rozvinuli aj iné témy týkajúce sa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, príp. zahranično-politickej problematiky. Témy boli hodnotené ako aktuálne a obsahovo hodnotné.