Zrealizované projekty

/Zrealizované projekty
­

Projekty podporené z vlastných zdrojov

11 apríla, 2018|

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút dlhodobo realizuje projektové aktivity v oblasti modernizácie vzdelávania, cestovania, spoznávania iných kultúr, gastronómie, rozvoja športu a telesnej kultúry. V týchto oblastiach investuje vlastné prostriedky na dosahovanie zmysluplných cieľov.  

Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu

11 apríla, 2018|

Projekty podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – tzv. nórske fondy: Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inšitút implementoval v roku 2016 projekt „Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu“. „Projekt Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu bol podporený sumou 9.000,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného [...]

Modernizácia vzdelávania a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

3 októbra, 2015|

Občianske združenie participovalo na niekoľkých projektov modernizácie vzdelávania a prípravy mladých pre trh práce. Išlo najmä o základne školy a gymnázia s cieľom posilniť čitateľskú, digitálnu a finančnú gramotnosť žiakov. V rámci projektov bola uplatnená projektová, finančná, metodická ale aj supervízna expertíza našich odborníkov. Viac informácii vieme poskytnúť na vyžiadanie.

REštart

2 októbra, 2015|

Občianske združenie pripravilo projekt na prevenciu závislostiam a riešenie nepriaznivej situácie abstinujúcich závislých tak v oblasti sociálnej ako aj pracovnej integrácie do spoločnosti. Projekt akcentuje úlohu vzdelávania a cieleného profesného rastu na ceste za životom bez drog a závislostí.

Odborná študovňa

1 októbra, 2015|

V prevádzkových priestoroch združenia bola zriadená odborná študovňa (príručná knižnica), kde môžu členovia združenia, spolupracovníci združenia, klienti združenia a ďalší záujemcovia (na požiadanie) nájsť odbornú literatúru najmä z oblasti manažmentu, marketingu, pedagogiky, psychológie a histórie. Súčasťou knižnice sú aj diela najvýznamnejších autorov svetovej beletrie.